เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

 KM ป 63 KM ป 63 .3

 KM ป 63 .4 KM ป 63 .1

 สำนักแผนฯร่วมกับกองการเจาหน้าที่ ได้จัดโครงการ อบรมData visualization การนำเสนอข้อมุลโดยภาพเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งได้เชิญ อาจารย์อนิรุต เกปัน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้

โดยช่วงเช้าภาคทฤษฎี และช่วงบ่ายภาคปฏิบัติ ผลตอบรับได้ดีมาก จนทำให้ต้องจัดในรอบที่สองเพื่อสร้างความเข้าใจและลงมือทำย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญ ปัจจัยการในการวิเคราะห์ และตัดสินใจยิ่งสำคัญในชีวิตเนื่องการจัดการข้อมูลข้อมุลโดยภาพเพื่อการตัดสินใจ เปนปัจจัยหลักที่สร้างความสะดวกสบาย ความรวดเร็วให้กับทุกรอบด้านได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำงานเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว