• ด้านแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

ปี 2559

-รายงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-2

-รายงานติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-4

ปี 2560 

-รายงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-2

-รายงานติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-4

ปี 2561

-รายงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-2

-รายงานติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1-4

-รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1-4 

 

  • ด้านความเสี่ยง

ปี 2559

รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-2

รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-4

ปี 2560 

รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-2

รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-4

ปี 2561

-รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-2

รายงานติดตามไตรมาสแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-4