-เเผนบริหารความเสี่่ยง ประจำปี 2559

-แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560

-แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561

-แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562

-แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563

click icon-แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 25644

แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2564

click icon-แบบติดตามความเสี่ยง ปี 2564